شرایط انتقال کارکنان خارج از وزارت کشور
شرایط انتقال کارکنان خارج از وزارت کشور
با عنایت به نامه شماره 139331 مورخ 1393/11/9 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور و همچنین پیرو بخشنامه شماره 140876 مورخ 1392/12/4 وزیر محترم کشور نقل و انتقال  پرسنل از سایر دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد فقط در صورت ضرورت نیاز به خدمات نیروهای سایر دستگاهها به صورت مامور و یا انتقال در کلیه پست های سازمانی اعم از کارشناسی و سطوح مدیریت حرفه ای با رعایت مقررات و ضوابط از جمله بخشنامه های صادره توسط وزیر محترم کشور پس از هماهنگی لازم با ستاد ،قابل اجرا می باشد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
منبع اداره کل اداری و مالی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۱۶۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی