ضوابط احتساب آثار استخدامی  مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 ضوابط احتساب آثار استخدامی  مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت را با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند(5) ردیف (ب)ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نمود.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
منبع اداره کل اداری و مالی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۲۵۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی